Ana Sayfa > Site Yazarları

Didem Ürer - urer.didem@yahoo.com
Doğu ve Batı Toplumlarındaki Cehalet ve İslamofobi
07 Kasım 2013

Eğitimsizlik, kültürsüzlük ve bunun sonucu olan cehalet bugün dünyanın tüm toplumlarını tehdit eden ortak bir sorun haline gelmiş durumda. Bir yanda halkının nerdeyse üçte ikisi okuma yazma dahi bilmeyen bazı İslam ülkeleri, diğer yanda ise olanca modern ve medeni görünümüne karşın pek çok kritik konuda bütünüyle çarpık ve asılsız bilgilerle donanmış ve son derece önemli gerçeklerden habersiz bir Batı toplumu.

Cehalet her ne kadar az gelişmiş üçüncü dünya ülkelerinin, Ortadoğu ve İslam ülkelerinin halklarıyla özdeşleştirilmek istenen bir kavram olsa da, biraz yakından incelendiğinde aslında bunun Batı toplumlarında da çok yaygın bir hastalık olduğu görülüyor. 

Zira bilgi sahibi olmak yalnızca okuma-yazma bilmek, belli öğretim kurumlarını tamamlamak, belli alanlarda uzmanlaşmak değildir. İnsanın kendi hayatını, varlık amacını, etrafında olup biten olayları ve bu olayların ardındaki hikmetleri anlamasını sağlayacak doğru bilgilerden yoksun olması, bir de üstüne bu en hayati konularda kulaktan dolma, yanlış ve çarpık bilgilerle yüklü olması, aslında cehaletin en ileri derecesidir. 

Bu cehalet anlayışının en çarpıcı örneklerinden biri bugün Batı toplumlarında yerleşik bir inanç haline gelmiş olan Darwinizm’dir.

Darwinizm ve onu dayanak alan materyalist düşünce Batı toplumlarını yüzyıldan fazla bir süredir Allah'ın varlığı ve yaratılış gibi en hayati gerçeklerden uzak tutmaktadır.

Bugün, Darwinizm ve materyalizmi bilimsel gerçek sanıp, körü körüne bu uydurmalara inanmak, her ne kadar entellektüellik olarak gösterilmeye çalışılsa da gerçekte bir cehalet örneğidir. 

Çünkü, eldeki yüz milyonlarca fosilin, canlıların yeryüzünde ilk ortaya çıktıkları andan günümüze kadar hiç değişmeden geldiklerini, bunun da evrim diye hayali bir sürecin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyduğundan habersizdirler.  

Ancak ne var ki, bugün medeniyetin beşiği olarak gösterilen Batı dünyası bütün eğitim sistemini, bilim anlayışını, dünya görüşünü en temelinde Darwinizm adındaki bu bilimsel görünümlü sahtekarlık, diğer bir deyişle koyu cehalet üzerine dayandırır.

Batı Toplumlarına Yön Veren Büyük Cehalet: "İslamofobi"

Batı toplumlarında, Darwinizm konusunda olduğu gibi, İslamiyet ile ilgili olarak da çok ciddi bir cehalet yaygın durumda. Kulaktan dolma hurafelerle, ve temelsiz önyargılarla

zihinleri yıkanmış olan kimi Batılı kitleler, bunun sonucunda gerçekte bir barış, sevgi, birlik ve kardeşlik dini olan İslam'ı tam aksine (haşa) terör ve vahşetin kaynağı, kan dökücü bir korku dini olarak algılamakta. Bu büyük cehalet, sokaktaki insandan devletin en üst kademelerindeki yöneticilere kadar hakim durumda. İşte İslam ülkeleri ve Müslümanlar aleyhinde alınan kararların ve uygulanan devlet politikalarının temelinde bu cehalet ve yanlış anlayış yatmakta. Bu karar ve uygulamalar büyük kitleler tarafından da destek görmekte.

Batı insanlarının bir kısmı her gün belli odaklardan yayınlanan aleyhte telkin ve propagandalar, din adına öne sürülen çarpık model ve olumsuz örneklerden yola çıkarak İslam hakkında kesin bir önyargı geliştirmiş durumda. Ancak bu kesimin en önemli hatası, İslam'ı doğru tanıyabilecekleri yegane kaynak olan Kuran'ı okumamış olmaları. 

İslamofobi'nin asıl kaynağı cehalet üzerine kurulu bağnaz din anlayışıdır

Kuran'a dayalı gerçek İslam’ın, İslamofobi'nin kaynağı olmadığında şüphe yok. Ancak pek çok İslam ülkesinde İslam adına ortaya konan Kuran dışı model ve bu modeli Müslümanlık adı altında hayata geçiren insanların ortaya koydukları yaşam şekli için bunu söylemek mümkün değil. 

Bu ülkelerde koyu cehalete dayalı bağnazlık, yobazlık, gelenek, görenek ve hurafelerle yoğrulmuş çarpık bir din anlayışı hüküm sürüyor. Bunun sonucunda ise her türlü vahşet, şiddet, yabaniliğe kapı açan, bilim, sanat, estetik, modernizm ve medeniyetten uzak, kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapan bir toplum ve yaşam modeli ortaya çıkıyor. Müslüman toplumların büyük kesimi, babadan oğula geçen ve devlet tarafından da resmi olarak empoze edilen atalarından kalma bu din anlayışını İslamiyet olarak benimsiyor. Oysa tüm Müslümanların dininin aslını ve özünü araştırarak, gerçek kaynağı olan Kuran’ı okuyarak öğrenmeleri gereklidir. Bu tüm Müslümanların, dinleri konusundaki cehaletten hemen kurtulmalarına vesile olacaktır.

İslam adına ortaya konan ve Kuran’a aykırı olan bu din anlayışını gören Batı toplumu da bu tabloya karşı kayıtsız şartsız bir tepki ve savunma mekanizması geliştiriyor: "İslamofobi".

Görüldüğü gibi, sonuçları dünya çapında on yıllardır süregiden kan, şiddet, yıkım, ölüm, acı ve gözyaşından başkası olmayan İslamofobi'nin ortaya çıkmasında her iki taraf da eşit pay sahibi. Gerek Müslümanlar gerekse Batı toplumu İslam'ın özünü Kuran'dan öğrenmeyip bu konudaki cehaletlerini korumakta ısrar ettikleri sürece iki tarafın da acılarının, korkularının, ızdırap ve endişelerinin son bulması yakın görünmüyor. 

Bazı İslam ülkelerindeki cehaletin ürkütücü boyutları

Konuyla ilgili istatistikler bazı İslam ülkelerindeki cehaletin boyutlarını ortaya koyması bakımından son derece önemli:

Okuma yazma bilmeyenlerin oranı:

Afganistan  >> Kadın: % 97.6 Erkek: % 77.3

Yemen   >> Kadın: % 91.8 Erkek: % 57.4 

Pakistan  >> Kadın: % 89.2 Erkek: % 68.3

Bengladeş >> Kadın: % 86.6 Erkek: % 62.5

Fas  >> Kadın: % 79.7 Erkek: % 52.9

...

Diğer birçok İslam ülkesini de içine alan bu kara liste uzayıp gidiyor. Burada söz konusu olan sıradan bir eğitimsizlik veya kültürsüzlük değil, okuma-yazma dahi bilmeme derecesindeki vahim bir cehalet boyutu. Bunda kadınların oranı ise özellikle dikkat çekici. Bu temel cehalet elbette toplumların genel kültür seviyesini de belirliyor. Örneğin İslam aleminin tamamında 1 yılda basılan kitap sayısı, tek başına Yunanistan'da basılan kitap sayısının yalnızca yarısı. 

Türkiye'nin ayrıcalıklı ve öncü konumu

İslam alemini kapsayan bu genel karanlık tabloda tek istisnayı Türkiye oluşturuyor. Türkiye Atatürk devrimlerinin, demokrasi ve laikliğin ışığında bağnazlık ve taassuptan uzak bir biçimde İslamiyet’i özüne en uygun biçimde yaşayan, Kuran ahlakını en güzel şekilde toplum yaşamına ve kültürel değerlerine adapte etmiş hızla gelişme yolunda olan bir ülke. 

Endüstriyel ve ticari gelişim, ekonomik büyüme ve modernizm açısından diğer İslam ülkelerinin kat ve kat önünde olarak dünya devleri arasında sıralamaya girme aşamasında. Gelişen yönlerini, iyi ve üstün özelliklerini kurumsallaştırma başarısını gösterdiği için isimlere ve liderlere endeksli olmayan güçlü bir devlet yapısı, kişiliği ve birikimi var. Türkiye'de yayınlanan kitap sayısının tüm Arap ülkelerinde çıkan kitap sayısının yaklaşık 5 katı olduğu düşünülürse kültürel anlamdaki ezici üstünlüğü de ortada.

İşte tüm bu somut gerçekler Türkiye'nin İslam dünyasındaki öncü rolünü bir kez daha ortaya koymakta. Tek tek ele alındığında hiçbir İslam ülkesinin bu rolü üstlenmeye aday dahi olamayacağı açık bir gerçek. Yalnızca zenginlik ve doğal kaynaklar da bu görev için yeterli değil. 

En zengin İslam ülkesi olan Suudi Arabistan'ı ele alırsak bu ülkenin İslam alemine petrolden başka verebilecek ne bir sanatı ne bir bilimi ne bir medeniyeti ne bir kültürü ne de bir yöneticilik ve organizasyon dehası var. Büyük bir kesimi bağnazlık, taassup ve cehaletle özdeşleşmiş, demokrasiden uzak, her dönemde ipleri bütünüyle Batı'nın elinde olan, Allah'ın verdiği zenginlikleri Müslümanlar'a değil, Batı'lı sömürgeci güçlerin kasalarına akıtan kukla bir devlet izlenimi ortaya koyuyor.

Savaş yerine barışa ve eğitime yatırım yapılması Batı'nın da çıkarına uygundur

Elbette ki daha okuma-yazma dahi bilmeyen milyonluk kitlelerin bildikleri ancak kulaklarına söylenenler olacaktır. Bunların doğruluğunu ya da yanlışlığını kontrol etme imkanları da yoktur. Bu nedenle dünya üzerindeki tüm Müslüman kardeşlerimizin iyi bir eğitim alabilmeleri ve Kuran’ı iyi bilmeleri çok önemli. Aksinde İslam adına gösterilen hurafeleri Kuran'a ve İslam'a mal etmenin ne kadar hatalı olduğu ortadadır.

İslamofobi doğrultusunda radikalizmle, terörizmle savaşmaya harcanan paralar eğitime aktarılsa akan kan duracak, tüm dünya çok daha medeni, aydın ve kültürlü toplumlardan oluşacaktır. Örneğin sadece son 10 yılda Pakistan'da iç ve dış teröre harcanan 60 milyar dolar dahi tek başına dünya üzerindeki cehalet karanlığını kaldırmaya yeterlidir.

Eğer Batı, yanlış tanıyıp algıladığı ve dolayısıyla kendisine bir tehdit unsuru olarak gördüğü İslamiyet’i ve İslam alemini yok etmek için uğraşmaktansa, insanların gerçek İslam'ı öğrenmeleri için hem Müslüman ülkelere hem de kendi halklarına yönelik bir eğitim seferberliği başlatsa hem kendisinin hem Müslümanların hem de tüm insanlığın faydasına olacaktır, inşaAllah. Böylelikle Kuran'da tarif edilen İslam'ın, sanıldığının aksine sevgi, barış, huzur, refah, özgürlük ve mutluluk dini olduğu apaçık ortaya çıkacaktır. Okuma-yazma bilen Müslümanlar radikalizmden, hurafelerden sıyrılarak dinlerini Kuran'dan öğrenecek, Kuran'a uygun davranmaya başlayacaklar, Batılılar da İslam'ın doğrusunu Kuran'dan tanıyacaklardır. Sonuçta da İslamofobi denen şey hızla yeryüzünden silinecek ve dünyayı Altın Çağ'ın eşiğine getiren mutlu ve güzel bir zemin oluşacaktır. Allah'ın izniyle. 


Bu Yazıyı Paylaşın:


Yorumlar (0):

Yorum Ekle


Adınız Soyadınız*

E-posta Adresiniz*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 


Didem Ürer Diğer Yazıları

16 Haziran 2015 - ​DIŞ POLİTİKADA TARAF DEĞİL UZLAŞTIRICI OLMANIN ÖNEMİ
29 Nisan 2015 - PUSUDA BEKLEYEN BİR KOMÜNİST ÖRGÜT: DHKP-C
19 Ocak 2015 - Museviler ve Hristiyanlar Hakkında Yanlış Bilinenler
07 Ocak 2015 - Gizli koalisyon senaryoları
26 Aralık 2014 - ANAKONDA PLANI VE YENİ DÖNEM TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
12 Kasım 2014 - Öcalan-Kandil Danışıklı Dövüşü
22 Ekim 2014 - Sn Adnan Oktar PKK'yı 2 Yıl önce Uyarmıştı
10 Ekim 2014 - IŞİD'E Bomba Yerine Fikir
06 Eylül 2014 - Deccaliyetin En Büyük Mağdurları: Çocuklar
20 Ağustos 2014 - BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜLKEMİZ ŞARTLARINA UYGUN DEĞİLDİR
06 Ağustos 2014 - MEHDİ'NİN ÇIKIŞ ALAMETİ: SİYAH BAYRAKLAR VE IŞİD – II–
13 Temmuz 2014 - Ahir Zaman Alameti: IŞİD
28 Haziran 2014 - PKK TEHDİDİNE KARŞI MİLLİ BİLİNÇLENME SEFERBERLİĞİ
11 Haziran 2014 - Modern İslam ne demektir
22 Mayıs 2014 - Ahlak Etek Boyu İle Ölçülmez
12 Mayıs 2014 - Bülent Arınç Neden Milyonlarca Türk Kadınını itham etti
05 Mayıs 2014 - DECCAL’İN HİPNOZU: MISIR'DAKİ İDAMLAR
18 Nisan 2014 - Asla izin vermeyeceğimiz bir tehlike: Özerklik
08 Nisan 2014 - Katliamlara alışan bir toplum olmamak için
28 Mart 2014 - Dünyaya hakim olan güç nedir?
19 Mart 2014 - KADININ DEĞERİ BİLİNİYOR MU?
11 Mart 2014 - İfadesi Kesin Delil Kabul Edilen Gizli Tanık Kimdir?
03 Mart 2014 - Katil Kim?
23 Şubat 2014 - Düşsen Bile Yılana Sarılma
11 Şubat 2014 - Hz Mehdi (as) Hakkında Merak Edilenler
02 Şubat 2014 - Dünyadaki sorunlar en kolay nasıl çözülür?
27 Ocak 2014 - Şeytanın yaygarasına karşı ne yapılmalı?
19 Ocak 2014 - AKParti- Cemaat Olayında Yatıştırma ve Uzlaştırma Esastır
12 Ocak 2014 - Saniyenin Onda Birine Sığan Bir Refleks...
05 Ocak 2014 - Müslümanlar Kardeştir Öyleyse Kardeşlerinizin Arasını Bulup-Düzeltin
30 Aralık 2013 - Suriye Halkı Tüm müslümanların sorumluluğunda
22 Aralık 2013 - Hadislerde Suriye’deki İç Savaş ve Ciğer Yiyicinin Oğlu
15 Aralık 2013 - Başarılı siyasi manevralar değil güçlü imani zemin sonuca ulaştırır
08 Aralık 2013 - Sevgisizlik, Dünyada Ağır Bir Tahribat ve Yıkım Meydana Getirir
01 Aralık 2013 - Kur’anda Şükretme İle İlgili Verilen Sır
24 Kasım 2013 - Müslüman’ın Boş Şeylerle Kaybedecek Vakti Yoktur
18 Kasım 2013 - Din Kardeşliğinin Farz Olduğunun Kaç Kişi Farkında?
10 Kasım 2013 - Demokratikleşme Paketi ve Getirdikleri..
En Çok Okunan
Üye Girişi
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Bu site üyesidir.
Takvim
Sayfalar
reklam alanı
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Video Galeri | Sohbet Odası
PHS